1397-06-22

1397-05-03

1397-03-30

1396-02-18

راههای کنترل استرس

عکس, راههای کنترل استرس

خواندنی ها | نظرات

ما در طول روز چندین بار ممکن است استرس حاد را تجربه کنیم. استرس حاد به واسطه درک فوری از یک تهدید فیزیکی، عاطفی یا روانی شکل می گیرد. این...