1400-05-16

1400-05-15

1400-05-15

1400-05-15

بهترین واکسن کرونا کدومه

عکس, بهترین واکسن کرونا کدومه

سلامت | نظرات

ویروس کورونا ویروس کورونا )2-CoV-SARS )از انسان به انسان انتقال مییابد و موجب بیماری کووید-19 میگردد. همه مردم در هر سنی ممکن است به این بیماری کورونا مبتال شوند. این...

1400-03-12

سه غذای خنک تابستانی

عکس, سه غذای خنک تابستانی

سلامت | نظرات

سوپ ذرت تابستانی سوپ یکی از پیش غذا‌ها یا غذاهای سبکی است که می‌تواند برای یک شام سبک بسیار مناسب باشد. این سوپ ذرت به صورت سرد سرو می‌شود و...

1400-03-12

1400-03-12

1399-12-27

1399-12-26

1399-09-11