پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » خواندنی ها » تعبیر خواب بوسه آمدن خواستگار و خیر و خوبی است

تعبیر خواب بوسه آمدن خواستگار و خیر و خوبی است

خواندنی ها | 1394-09-27 | ۱۱۹۴۹ بازدید | نظرات

اگر در خواب بوسه دیده اید تعابیر جالبی دارد که در زیر به آن خواهیم پرداخت:

محمدبن سیرین گوید:اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانی گوید:اگر بیندمردی را به شهوت بوسه می داد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.
اول: خیر و منفعت.
دوم: حاجت رائی.
سوم: بر دشمن ظفر یافتن.
چهارم: سخن خوش شنیدن.


مطالب پربازدید

امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

نظرات